Na polanie szczytowej wokół wieży widokowej do Państwa dyspozycji udostępnione są wiaty i paleniska. 
W tych miejscach można rozpalać ognisko z zebranego w lesie chrustu lub można kupić drewno w punkcie handlowym zlokalizowanym w sąsiedztwie wieży widokowej.
Regulamin 
wstępu do wieży widokowej
1. Wieża widokowa na Wielkiej Sowie otwarta jest w sezonie letnim (czerwiec – wrzesień) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00,
a w weekendy w godzinach 9:00 – 18:00.
W okresie od października do maja wie
ża widokowa otwarta jest:
sobota i niedziela - 9:00 - 16:00
W przypadku złych warunków atmosferycznych obiekt może być zamknięty.
2. Korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność.
3. Jednorazowo na balkonie widokowym może przebywać maksymalnie 15 osób.
W sytuacji dużego natężenia ruchu Zwiedzających czas przebywania na tarasie widokowym nie powinien przekraczać 15 minut.
4. Zabrania się:
- wychylania, siadania, wspinania lub wychodzenia poza balkon widokowy,
- zrzucania z wieży widokowej jakichkolwiek przedmiotów,
- wprowadzania na wieżę widokową zwierząt,
- biegania po schodach,
- korzystania z obiektu w razie oblodzenia schodów,
- korzystania z wieży widokowej podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w szczególności wyładowań atmosferycznych,
- używania otwartego ognia.
5. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać z wieży widokowej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
6. Zabrania się wchodzenia na wieżę osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
7. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu.
8. Wszystkie osoby korzystające z wieży, a w szczególności osoby mające problemy zdrowotne powinny zachować szczególną ostrożność.
9. Niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości,
z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.
10. Zwiedzający powinni posiadać odpowiednie obuwie umożliwiające bezpieczne wejście i zejście z wieży.
11. Wszelkie uszkodzenia wieży widokowej należy zgłaszać gospodarzowi obiektu obecnemu na miejscu lub bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce.
12. Wstęp na wieżę widokową oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
Regulamin 
korzystania z terenu przy wieży widokowej
W trosce o zdrowie turystów oraz dla ochrony zieleni i walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Gór Sowich, uwadze odwiedzających poleca się zasady regulaminu korzystania z terenu wokół Wieży Widokowej na Wielkiej Sowie.
1. Teren wokół Wieży Widokowej jest ogólnodostępny.
2. Na terenie przy Wieży Widokowej obowiązuje zakaz:
- zaśmiecania terenu,
- niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
- niszczenia wieży, urządzeń i elementów małej architektury,
- palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi,
- pozostawiania palących się ognisk,
-wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,
- prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca,
- powodowania hałasu.
3. Bez zgody Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach zabrania się:
- używania sprzętu nagłaśniającego,
- wjazdu wszelkich pojazdów z napędem spalinowym,
- handlu i usług,
- umieszczania napisów oraz ogłoszeń,
- organizowania imprez o charakterze komercyjnym.
4. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.
5. Uwagi i wnioski można zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach pod numerem tel.: (74) 836 72 47.
Back to Top